Menu
Categories
Исмат Хушев билан юзма юз 10 октябрь 2019 йил Канада
10/10/2019 Видео

"1" Comment
  1. Шахсий фикр

    Узбекларнинг бундай мактончок, хотамтой, шу билан бир вактда калтафахм ва угри, коррупционер булиб колишини илдизи 70- йилларга бориб такалади. Кушиб езиш оркали мукофат олиш, рахбарларга якинрок булиш истаги, узларига кандайдир имтиезлар олиш йулидаги харакатлар республика рахбарияти тамонидан куллаб-кувватлана бошланди. Кейинрок бу арзимас “шухликлар” уз навбатида республика микесида порахурлик кенг ривож топишига олиб келди. Институтларда билим асосий курсаткич даражасида тушиб, бу кусаткичларда пора хам роль уйнайдиган булиб колди. 70- йиллардан сунг фан докторлари, фан кандидатларининг сон жуда купайган булсада, пичокка илинадиганлари санокли эди, колганлари пора оркали диссертация еклашган. Олий таълим сохаси коррупция маконига айлангач, уни битириб чикадиган инсондан нима кутиш мумкин?. Авлод, генафон бузила бошлади. Биз узимизни -узимиз алдашга урганиб колганмиз . ” Пахта иши” билан камалганларни окладик, тухмат килишди ,–дедик. Лекин , тентак киши хам тушунарди, бу иш буйича коррупционерлар, угрилар камалишди.
    Хозирги кунда порахурлик, угирлик, коррупция узбеклар учун оддий, хает кечириш шарти хисобланадиган одатга айланди. 94-95 йиллардан бошлаб, одамлар гуеки шайтонни оркасидан эргашгандек, болаларини угирлик, порахурлик оркали топилган пул билан бокишдан уялишмай колишди, аксинча гурурланадиган булишди. Биз хакикатни юзига тик караолмайдиган, тугри бахо бермайдиган “скользкий ” халкка айландик. Бунинг учун биринчи навбатда “зиели”ларимизга “миннатдорчилик” билдиришимиз керак.

Leave a Reply
*