Menu
Categories
Исмат Хушев билан 20 минут Азонингиз муборак бўлсин!!! 1 ноябрь 2019 йил Канада
11/01/2019 Видео

 

"3" Comments
  1. давоми. Интернетда бор. Валерия Порохова Эри(Дамашклик) билан Сизнинг МГУ ни тугатган. Россия Табиий Фанлар АКАДЕМИЯСИНИНГ АКАДЕМИГИ. Китобни 6-7 йил Кохира Университети Астойдил текшириб тавсия этилган. В.Пороховани Россия Катта Академияси 35 минут маърузага чакириб 4,5 соат Академиклар тинглашган. Капица ва бошкалар(Капица Очевидрое-Невероятное муаллифи) сузга чикишган. Россияда, Америкада куплаб кишилар Мусулмонликни кабул этилишига сабабчи. Интернетда китоби ва 20 якин видиоси бор. Анвар Юнусович Хусаинов туфайли Абдулазис Мансур Дин Ишлари буйича Советник булди ва куплаб муаллифлар, Хакикийси Абдулазис Мансур. А.Ю.Хусаиновга НУРСУЛТОН Назарбоев ОЛТИН сувига ёздириб такдим этган. Сиз Буларни укимаганлигингизни Намоз Нормумин даврамизга пиво ичманг деди, МАН хафа булдим деганингиздан тушундим. В.Порохова билан сухбатда 3 Нобел мукофоти лауриятлари Исломни кабул килган, Утказилган ноёб Илмий экспертиза натижалари туфайли. Масалан капитан Кусто денгиз, океанда крушка билан сув олади Шур сув, ярим сантиметр бу ёгида Чучук сув. Хайрон. КУРЪОННИ 55 АР РАХМОН СУРАСИ 19-20 оятлари “Марожал бахрайни ялтакиян, Байнахума Барзахун ва ла япгиян-сув оралигида тусик куйдик, сизлар кура олмайсизлар. Хайратланиб капитан КУСТО Мусулмонликни кабул килади. ИСМАТЖОН АКА ! БУ Сохадаги Билимларимизни мохиятан тушуниб Оширишимизни Таказо ЭТАДИ. (БОМДОД НАМОЗИ ВАКТИ булибди) Аслида Фикрларим тугамади. Сизга, Шароф ака Устозингизга Оиламиз, СИЗ оркали НАЖОТ Олаётганлар номидан, Собир Ака номларидан НЬЮЙОРКдаги ХУСАН АКА, ХУРШИД Акалар Миннатдорчилик билдираман. БУЮК ХАЛКИМИЗ БОШИГА ОЛЛОХДАН СУРАБ-ТИЛАЙМАН , Фарзандларингиз, Набираларингиз бошига доимо Сог-Омон БУЛИНГ?!

  2. давоми 7.Оталари билан бирга укиб-ишлаган Одамни Самаркандда ОБЛЗДРАВ Вилоят согликни саклаш бошкармаси бошлиги булган кушнимиз Рахматли ШОДИЁР Бегимкуловни худди Уз Оталаридек бошларига кутардилар. Шодиёр Ака домлам РУЗИ Ака Хайитов билан ШАВКАТ АКАНИ ДУО Этишди. ШОДИЁР Ака Вафот этганларида Хокимятдагилар ЖИПИДА, Шавкат Миромонович Эски автобусча олдида ШОХИ ЗИНДА Кабристонигача тикка туриб бордилар. Домлам Рузи Ака ШОДИЁР Акадан АБДУСАТТОР Мол Духтури булса хам 2000 ДОНИШМАНДЛАР, АЗИЗЛАР ШЪЕР ларини билади, Айтинг Институтга Манавият Проректори килсинлар дебдилар. ШОДИЁР Ака Рахматли айтдиларки ДОЦЕНТСАН, Илминг Одобинг, Савиярг, Фаросатинга гап йук. Ман Проректорликни сурашга Уяламан РЕКТОРЛИК Булса Сураганимга яраша бошка гап. Куркиб кетибман Куйинг Доцент хам ректор буладими деб каршилик курсатдим. Проректорлик Суралиб, Ректор булишимга бир неча дакикалар колган эди. Ана ШАВКАТ АКАНИ Вилоятда Хокимликларида ХАДИСГА Амал килганликлари, ОТА Кадрдонни Бошга кутариш. Домлам РУЗИ АКА ВАЛИЕВ Тошкент шахар прокурори Оталари Устози, 20 йил ректор булганлар, Н.М.Матчонов, Н.Ж.Худойбердиев билан бирга укиганлар, Шавкат Ака Вилоятда У Кишини Маслахатчи килгандилар. Домлам Мани Роса Танбех бердилар, ИНСТИТУТ Равнакини уйламабсан деб. Ушанда Шавкат Миромонович Хакикий мехнат килган фермерларга тонналаб галла бердилар, Гиромларга Эмас. Гап СИЗ ва Азон Хакида эди. Бу Тарихий Лирик чекиниш булди. Ман Кизим БОСТОН УНИВЕРСИТЕТИ Магистратурасини тугатган ВАШИНГТОНДАГИ Космос Музейида АЗОН Товушини Ойда эшитган АСТРОНАФТ билан гаплашганман. Хайрат билан ИСЛОМГА ИКРОРЛИГИ билан сузлаб берган эди. Хазрати БИЛОЛ Хабаш Азон айтганлиги ва Шукри ВУЗИ Нафл намози учун Пайгамбаримиз САВ 10 кишига Тирик чогида Жаннатийлитини Эълон килганлар, Жумладан Хазрати Билолга хам. Бу “Ашарраи Мубошара китобида Ёзилган. Энди АЗОННИ Тухтатиш нимага олиб келди? Шубхасиз Узимизни билмаймиз. Аммо ДАДАМЛАР Васият килиб, Асфальт, Скамейка нималарни кандай ташкил этиш, Дерезадан барчасини назорат килган эдилар. Оллох Покизаликка караб Англатаркан. Аксинча ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ на ВАСИЯТ ва на Бошкалари….. Тавба дегин келиб, НИЯТ Киларкансан ОТАЛАРИМИЗДАГИ Охиратни бер деб. Лекин БИЗЛАР Улардек ХАР КАНДАЙ ТАЗЙИКДА ПОКИЗА Бардош бера олдикми??? Исматжон АКА! Сизни МАН ва КУПЧИЛИК ва ОЛЛОХ Жалла Жалола хам Яхши Куради. Чунки Сиз ХАДИСДАГИДЕК “Хар Амри Шарефеки Ибтидо Карда нашавад БАБИСМИЛЛОХ У АПТАР ХАСТ ва ВАЙРОН ХАСТ” Аммо Сиз жуда Мардсиз тан олинг? 1. Хадисларни билмайсиз. Нега? Чунки РИВОЯТ сузи бор. РИВОЯТ дегани АСЛИДА Пайгамбаримиз САВ Шахсан айтганлари дегани экан. Биз Бечора ва Авом ва “ДОНОЛАР” Ривоятни эртак деб фахмлаймиз ва укимаймиз 2. Сиз 4 та Куръонни хам укимагансиз? 1.Аловиддин Мансур Шарк Юлдузида кейин китоб булиб чикди 2. Абдулазис Мансур К.К. Маънолари таржимаси интернетда бор. Бунинг келиб чикиш тарихига Катнашганман 3. Крючковский русча сузма суз таржима килинган хеч ким, хеч нарса тушунмайди.4. Валерий Порохованинг СМЫСЛОВОЙ перевод КАРАНА 3000 та Илмий Иловаси Инте

  3. Ассалому Алайкум Исматжон Ака! Азонингиз муборак булсинни куриб? Гап йук тарифу тавсифингизга. Калби бор Инсон Сиз Азизнинг жозибадор Сузларингиздан тасирланмасликни Иложи йук. Исмат Ака Сизнинг Калбингизда ва Сийратингизда Оллох тажаллийси бор деган эдим? Сиз бу СУЗГА киё хам бокмадингиз? Тасирланмадингиз. НЕГА? Чунки СИЗ хали ХАМ ОТДАСИЗ. Гуёки, уша Даврлар, КУРАЯПСАНМИ деган ГУРУРЛИ, Ислом Ака Соялари Мавжуддек Сизни РИЁГА етаклаб туради. Чунки Исломи Билимимиз ХАМИН КАДАР. Президент ЭРДУГАННИ Бошка Президентлардан ФАРКИ: 1. Корию-Хофизу КУРЪОН 2. Хотини ХИЖОБДА 3. Устозингиз Ислом Ака кабрларида Укиётганни Хатоларини айтиб, КУРЪОН тиловатини УЗИ Укиди. Нега? Билимини курсатмокчи Булдими? Йук? Шариат Талаби(Ш.Т. КУРЪОН талаби хисобланади) 4. Америкада Унинг Рухсати билан 20-30 га жойда, Вашингтондан 20 минутлик йул(МИНСКДА хам) Масчит курдириб УЗИ бориб очди, КУРИНГ Бориб ЭЙ Бухорийлар Юрти БОШ Мухаррири Хавасингиз кетади 5. ХАЖДА Айланаяпти, Протокол буйича Курикчилари хам ХАЖ талаби кийимида, Савол беришди? Азроил Парвардигор талаби асосида СИЗГА мурожаат этса? ЖАВОБИ Хайратланарли, РИЁСИаЗ Доимо тайёрмиз деди. Аслида ЛАББАЙКА айтилади. Ютубдан куринг? Бизнинг МУХТАРАМ Президентимизчи? Рахматли Боболари Уламолардан. Аник ва Шубхасиз КОРИ Эмаслар. Лекин КУРЪОННИНГ 103 АСР сураси: 1.ВАЛ АСР-Аср вакти билан КАСАМ 2. ИНАЛ ИНСАНА ЛАФИ ХУСР-Инсон доимо
    Юткузувчи( Унда Качон Ютади) 3.ИЛЛАЛЛАЗИЙНА АМАНУ(Имон келтирганлар), ВА АМИЛУС СОЛИХОТИ(Солих Амал киладиганлар), ВА ТАВОССАВ БИЛ ХАККИ(Хак Буйругига Таслимлар Эрдуган жавобини Эслаш Кифоя) ВА ТАВОСАВ БИС САБР( ХАК Буйругига САБР Этувчилар( Мана Сиз Исматжон Ака, севимли Акангиз Киблагох Мехрибон Онангиз ва Гамгузор Отангиз Рихлатга кетдилар, Сабр Этдингиз). Мухтарам Президентимизда Ана шу уч оятнинг 3 учинчисидаги ВА АМИЛУС СОЛИХОТИ Ута Ривожланган. 1. БМТ МаЪрузаларида Бобомиз Имом Бухорий, Хадислари КУРЪОН дан кейинги Иккинчи МУКАДДАС китоб деб тан олинган масалани кутариб чикдилар. Ушанда Эрдуган КОРИЮ-ХОФИЗУ КУРЪОН Президентимизни кучоклаб олди. Ман ИСМАТЖОН Ака ИСЛОМ НУРИ ва КУББАСИ Хисобланадиган купчилик масчитларида булганман. Бобомиз Китоблари ЙУК. АКШда эса, Хатто Калифорниянинг йул устидаги куримсизгина Масчитда хам Улуг Бобомизнинг 4 томли Хадислари ИНГЛИЗ ва АРАБ тилида Турибди. Жума Бошлангунга кадар Одамлар кулида Укиб утирадилар. Ман Калбимга келди? Демак Шавкат Мирзиёев худди АКШ Масчитларида кириб чиккандек 2.Хадисшунослик Академиясини ташкил этдилар 3. Машхур МИР Араб мадрасасини ОЛИЙ МАКТАБГА Айлантирдилар 3. Куръон Укиш мусобакаси 4. Тарових Намозида МЛН дан ортик одам катнашиб, ХАТМ Укилди 4. Хижоб ФАРЗ АЁЛНИ Ута ГУЗАЛ курсатади, ПЕРЕЖИТКА Социализма УТА СИНГДИРИЛГАНЛИГИ туфайли, Уйда боглайдиган Румолга ФАРЗДАН Юкори бахоланди. БУ Жараён ИЛМ Етарли булгандан сунг АКШ дагидек автоматик Утилади 5. Сурхондарёдаги чикишларида Боболаримиз ИЛМИдан Накадар йироклигимиз, УРГАНИШИМИЗ вазифаси Куйилди 6. Боболаримиз Хадислари ва шъерларини билиш хар ИНСОН, Рахбарга Юклатилди 7.Отала

Leave a Reply to Абдусаттор Рахмонов
*