Menu
Categories
Ўзбекистон мусулмонлар идораси раиси, муфтий Усмонхон Алимовга табрик
01/09/2020 Бош мақола
УСМОНХОН АЛИМОВ МЕХРИБОН ОТА – КИБЛАГОХ ТЕМИРХОН ХОЖИ ДУОЛАРИ СОВРИНДОРИ.

Исматжон Ака! Ассалому Алайкум. Ижозатингиз билан? Шарх маколамни кисмларга ажратиб баён этаман. Мехрибон киблагох Оталари хакларида. Темирхон Хожи Етти марта Хаж сафарига борганлар. Бизларнинг Устозимиз Кахрамон Хожи Каххоров У кишининг шогирдлари. Темирхон Хожи! Имом Исмоил зиёратгохининг Асли авалги холатида Чинорлар остида крават булиб, курпача остларида ок кийимда, Нурга балкиб утирардилар. Саломлашиб, Муборак кулларини олиб, Дуоларини олардик. 2000 йил чамаси, Устозимиз Кахрамон Хожи Каххоров КУРБОН -АЛ АТХА Хайити Намозидан бир кун олдин, Темирхон Хожи Устозларини олиб, Бухорога Бахоуддин Накшбанд зиёратгохида борамиз дедилар. Устоз Газ 31 мошинада рулда Узлари, багажда кук кучкор, орка уриндикда Усмон Алимовнинг энг кичкина укалари, уртада Темирхон хожи, унг томонлари чеккада ман йулга равона булдик. Абдухолик Гиждувонийда намозларни укиб, сунг Гиждувондан Бухоро томон йул олдик. Бахоуддин Накшбандга Пешин ва Аср намозларини укидик. Темирхон Хожидан нур таралиб турарди. Оллох Устозимиз Кахрамон Хожи Каххоров туфайли, Темирхон Хожи Нурлари ва Дуоларидан Бахраманд булишга тугри келтирган. Оллохга Хамду Санолар, Пайгамбаримиз Мухаммад Мустафо САВ Дуруд ва Саловатлар булсин? Хамда Оллохга бехад шукроналар изхор этамиз. Усмонхон Алимовнинг Киблагох Оталари ана шундай Улуг , Нурли, Муътабар Динимиз вакилларидан эдилар. Сохага оид жуда куп масалаларни Темирхон Хожидан ва хатто Ушандаги Бахоуддин Накшбанд имом хотиби, илгари Республика Муфтийси булган Гофуржон домла хам эрталабгача Исломий сухбатда сураб, билиб олдилар. Устоз Кахрамон Хожи Каххоров хакларида тухталадиган булсак, Кахрамон Хожи, Усмонхон Акамиздан хам купрок Темирхон Хожи Илмий Нурлари ва Дуоларини олганлар. Кези келганида айтиб куйяй, Исматжон Ака! Кахрамон хожи Устозимиз, Устозингиз Абдулло Хожи Орипов билан бирга Хажга борганлар. Хаждан кейинги битик шъерларини Акалари профессор Раззок Ака Ориповга укиб берарлилар. Хожи Кахрамон Куръон ва Хадислардан ташкари Саъдий, Навоий, Хожа Ахмад Яссавий, Гофур Гулом куплаб шоиру ёзувчилар асарларини Сиздек ёддан билардилар? Устоз Кахрамон Хожи билан кандай танишганмиз? Хусаинов Анвар Юнусович Дустимиз Укамиз, Опалари Абдусамад Акамизнинг турмуш уртоклари. Оталари Мирзо Юнус Вобкент туманида Энг таникли инсон. Мирзо Юнус Амир Олимхон Мирзалари-Котиблари таркибига кирган, Ута билимли, Хисоби Абжатни пухта эгаллаган Акл Сохибларидан эдилар. Бир Хикматли сузлари хамон кулогимга жаранглайди. “Калам гуфтоки Ман Шохи жахонам, Каламкашро бомаксад Мерасонам”. Анвар Юнусович Манга Валерий Пороховани “Смиысловой перевод Корана” Узлари молиялаштириб Вакф во имя Аллаха-Оллох йулида Русти Рости Россия Узбекистон камнанияси Директорлар кенгаши Райиси сифатида молиялаштириб чоп этилган. Жуда Гузал Куръон финд атлас когозларида чикарилган. Ана шу Куръонни Анвар Юнусовичга Козогистон Президенти Нурсултон Назарбоев Олтин зархарли чикартириб, миннатдорчилик рамзи сифатида 10 ортик

давоми хадя этган. Анваржон Манга Москвада чоп этилган Куръонни бериб, Кахрамон Хожини топиб элтиб топширасиз дедилар. Анчагача топа олмадим. Усмонхон Акага юзландим. Тавсилотни айтган эдим, адресларини бердилар ва Анвар Юнусовични албатта У Киши билан таништиришимни таъкидладилар. Кахрамон Хожи Манга Устоз булиб бутун Кишлок Хужалик Институтимиз ахли билан, жумладан Ветеринария Отахони домламиз Рузи Ака Хайитов хамда Абдулло Ака Орипов акалари, Раззок Ака Орипов билан хам танишдилар. Кахрамон Хожи Мани Самарканд дин ахли билан таништирдилар. Хадис ва Куръон мазмуни, мохияти, тугри тушиниш, хамда авлиёлар хаёти, Хакка етиш йуллари, Етти Пир Абдухолик Гиждувоний, Хужа Ориф Мохи Тобон, Махмуд Анжир Фаганавий, Бобо Самосий, Хужа Азиз Рометаний, Саид Мир Кулол ва Бахоуддин Накшбанд-Дилба Ёру, Дастба Кор Сир Асрорларини тушунтирардилар. Афсус Арабчани урганишга киришмаганман. Анвар Юнусовични Усмохон Ака билан таништирдим. Библиотекага Куръонни бир нечтаси топширилди. Усмонхон Ака кишлокларидаги масчитда бир нечта ер ости сув насослари Хадя этдилар. Тошкентга Хожи Кахрамон Ака билан бир борганимизда, Курилиш Академиясида Укамиз Абдусаломжон билан укиётган Зафар Рузиев, Бахриддин Валиев ва бошкаларни хоналарига утириб Дуо этган эдилар. Валерий Порохованинг 3500 илмий иловага эга Анвар Юнусович молиялаб чикарган Куръонни узбек тилига таржима этилиш тарихи. Анвар Юнусович битта Куръонни Абдулазиз Мансурга бериб, Ислом Каримовга олиб кирасиз ва таржима этиш таклифини берасиз. Ислом Каримов бир йула икки холатга изн берганлар. Бири Абдулазиз Мансур Дин ишлари буйича Давлат Маслахатчиси, яна бири таржимага рухсат берганлар. 2001 йил Куръони Карим Маъноларининг таржимаси Тошкент ислом университети нашриётида катта муаллифлар руйхати билан бир варакнинг узида Арабча, Узбекча ва Иловалари билан чоп этилди. Асосий таржима ва изохлар муаллифи Абдулазис Мансур ва масъул мухаррир Хамидулла Кароматов. Буюк гоя Сабабчиси Анвар Юнусович Хусаинов Муаллифлар каторидан жой олмаган. Холбуки Русчасини Вакф во имя Аллаха молиялаштириб чоп эттирган Анвар Юнусович Хусаиновдир. Бунака савоб Интеллектуал ишлари Анвар Юнусовични сон саногсиздир. Атокли Таржимон Жамол Камолнинг Шъерий Куронни Ёзилиши ва рух беручиси Анвар Юнусовичдир. Афсус шундай катта ва эзгу мехнат бюрократик тусиклар туфайли чоп этилмай, халк укий олиш мушаррафлигига эришилган эмас. Мана Усмонхон Алимов фаолиятига хам етиб келдик. Усмонхон Алимов Имом Исмоил Ал Бухорий Мажмуаси Курилишига бош кош булган Инсон. Ушанда У Киши Уша даврда Имом хотиб эдилар. Шу даврда Усмохон Алимов билан Биргаликда Хожи Кахрамон, Мулло Абдусалом Вобкентлик, Ахмад Юнусович Хусаиновлар ва Ман Абдусаттор Рахмонов биргаликда Мукаддас Исломий Ананага ТАРИХИЙ Кул урилди. Мажмуани янгитдан курилиши жараёнида Бобомиз Имом Исмоил Ал Бухорий Кубурларидан тупрок олиниб, Хужжат тайёрлаб, катнашганлар имзо чекиб, Хужжатни Усмонхон Алимов имзо чекиб ,мухр куйиб тасдиклаб бердилар. Бу муборак тупрок Бухоро шахри Чашмаю Аюб тарихий

давоми Сардоба каршисида курилиб барпо этилган Имом Исмоил Ал бухорий тарихий музейларига Ахмаджон Юнусович Хусаинов томонидан Мукаддас тупрок ва Хужжат такдим этилган. Навбатдаги тарихий вокеа. Укамиз Абдусалом Рахмонов Коракул тумани хокими сифатида, тумандаги зиёратгох жойларни обод этди. Жумладан Коракул туманида очик осмон остида жойлашган Пойкент шахрини Санпетербурглик Археолог рахбарлигида обод этди. Зиёратчилар учун мехмонхона ва музей ташкил этилди. Очик осмон остидаги Пойкент шахри Рахбарининг кабулхонаси, шахарда 1000 йил олдин канализация кувурлар и хайратланарлидир. Уша замонларда Пойкент шахри халки кандай цивилизацияда яшаганидан далолат. Энг асосийси бобомиз Имом Исмоил Ал Бухорий Хадис туплаш ва Хажга ана шу шахардан чикиб кетган эканлар. Укамиз махсус музейбоб гузал столча ясатиб, Пойкент археология топилмалари ва Коракул тумани усталари томонидан кийик шохи дастали пичоклар столчасини Самаркандаги Имом Исмоил мажмуасига зиёратчи карияларни махсус автобусда юбориб такдим этди. Бу коллексия якин-якинларгача сакланаётган эди. Усмонхон Алимов Самарканда яшайдиган ховлимизда утказилаётган Ёднома тадбирида Тошкентдагидек Амри маъруф килдилар. Юксак мартабали иштирокчилардан Шароф Убайдуллаев тилга олган Шароф Рашидов билан бирга укиган Бобомурод Даминов ва Устозимиз Рузи Ака Хайитов урталарида Усмонхон Алимов ва Кишлок хужалик институти Профессор укитувчилар коллективи. Амри маъруфда Пайгамбаримиз САВ охирги кунларини шундай хайратомуз етказдиларки? Коллектив вужуди билан кулок солиб, котиб колишди. Сабаби 1.Тошкентдагидек Амру маъруф тадбири биринчиси 2. Иштирокчилар бундай тадбирларда биринчи бор катнашганлари 3. Маърузада Фотима Онамиз тавсилотлари, Оллох топшириги асосида Азроилнинг Пайгамбаримиз Мухаммад САВ хурматлари ва Пайгамбаримиз САВ нинг жон талвасасида булсаларда? Уммат учун кайгурганлари. Яна бир тарихга оид факт. Бир зиёратга утганимизда Усмонхон Ака ва Мухамма Содик Мухаммад Юсуф Муфтий хазратлари Янги мажмуа бошланиши биринчи гиштини куйиш учун келганликларига шохид булганмиз. Навбатдаги шохидлик Бахриддин Валиев Киблагох Оталари Баходирхон Хожи тазияларида Хайратомуз Жаноза Намози ва Амру маъруф этганликлари. Ислом Каримов тазиялари видиосини куриб, Усмонхон Алимовнинг Бетакрор Жаноза Намози укиганликлари Назаримда хамма учун Хайратланарли деб фикр хаёлимдан утади. Кейинги пайтларда Усмонхон Ака Муаллифликларида Халк учун манзур куплаб диний ва оммабоп китоблар чоп этилмокда. Муфтий сифатида Америка Овози мухбири Навбахор Имомовага Узбекистоннинг АКШ даги Элчихонасида берган интервюлари олкишлар билан кутиб олинди. Орзу ва Умид этардимки, Вашингтон шахрида Туркия ажойиб масчит куриб, Эрдуган очганларидек, Узбекистон хам куриб, Усмонхон Ака ва Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев биргаликда очишларини. Чунки, хохлаган АКШ масчитида Бобомиз Имом Исмоил Ал Бухорий Сахих Хадисларини хар куни, инглиз ва араб тилларида тинимсиз мутоала этишади. Куриладиган масчит Бобомизга булган ХУРМАТ рамзи буларди. Хадислари

давоми Хурматини муболагасиз АКШ мусулмонлари уринлаётганлиги тахсинга сазовар. Усмонхон Ака ва Мухтарам Президентимиз билан биргаликда Бухородаги Етти Пир мажмуаларини кайта таъмирланишида хизматлари катта ва Оллох бу муборак Кадриятлар тикланишида куч кудрат Ато этишини тилаб коламиз. Усмонхон Алимовнинг купчилик билмайдиган яна бир тарихий хизмати, куп йиллар давомида Самарканд Халки бахтига узок йиллар давомида бисти хафтум Рамазоннинг 27 кечаси Бомдодгача утказган Хатмлари тахсинга сазовар ва Самарканд Халки, катнашган мехмонлар Тафаккуридан учмайдиган Ходиса. Исматжон Ака ва Шароф Убайдуллаев таъкидлаганларидек ута Илохий хушёр Инсон. Исматжон Ака Мани курсатувлвримни журналистлардек зийрак кузатарканлар дедилар. Сабаби СИЗ курсатувни бошлашда Мехрибон ва Рахмли Оллох номи билан Бисмиллох деб бошлайсиз. Рахматли Абдурахмон Бобомиз “Хар амре шарифеки ибтидо карда нашавад ба Бисмиллох, У абтар хаст, яъни вайрон хаст”, яъни Хар бир иш бошланишидан олдин Бисмиллосиз бошланса у шубхасиз вайрон булади. Исматжон Ака Сизга Эътиборларини асл боиси шундандир? Воллоху Алам Бисавоб. Етмиш ёш Навкиронлик бошланиши ва Интеллектуал АКЛ Сохиблигининг чуккисидир. Муаллифи хотирамдан кутарилди? Афсус. “Аклнинг дарахти каррилик чунон, Дарахти айёну меваси пинхон”. Усмонхон Ака Мехрибон Киблагох Оталари Рахбарлигида катта хаёт сабоклари ва диний мактабни утадилар. Хали Дадаларининг Дуолари Устозимиз Кахрамон Хожи айтмокчилар? Халкимиз фаровонлиги ва Ислом Динининг равнаки йулида катта хизматлар кутмокда. Оллох Ато Этган фурсатдан фойдаланиб, Таваллуд тонган кунлари ва Давлатимиз, Халкимиз Олкишлаган Орден билан Муборакбод Этамиз ва икки Дунё САОДАТИНИ тилаб коламиз.

Бехад хурмат билан

Абдусаттор Рахмонов

ОМ Сенатинининг Алохида Экологик долзарб масалалар буйича эксперти.

“Дунё ўзбеклари” редакция почтасидан

 

"1" Comment
 1. Шахсий фикр

  Муфтий хазратларини табриклайман!.
  Муфтий Усмонхон Алимовни шахсан танимайман,. У киши хакида чиройли комментарийлар ва макола езилибди. Шунинг учун у киши хакида якинрок танишиш максадида “Америка овози” га берган интервьюларини куриб чикдим. Мен оддий мусулмон сифатида уз фикримни билдирмокчиман, агар хато фикрлаган булсам маъзур тутасизлар. Жахолат хакида гаплари ажойиб, лекин “жахолат” сузи “жохил”– сузидан келиб чикадиган булса, Пайгамбаримиз салолоху алайху вассалом исломга карши турганларни “жохил”,– деб атаганлар. Муфтий хазратлари озгина бошкача тус берибдилар. Купгина гаплари, мени назаримда мусулмонлар уртасида мунозараларга сабаб булган булса керак. “Болалар тўғрисида. Мен қайси бир масжидга борадиган бўлсам, у ерда ёш болаларни кўраман. Ёш болаларга ҳеч ким ҳеч нарса дегани йўқ. Болалар киритилмасин, деган тартиб йўқ. Бундай тартиб умуман бўлмаган, бу ташқаридаги гаплар. Биз ҳам шу гапларни эшитамиз, лекин намоён бўлгани бошқача. Бизга ҳам айтишади, текширганимизда ҳеч қандай тўсиқ йўқлиги кўринади. Лекин, битта гап – ёш болалар илм билан шуғулланиши керак. Илм афзалми, ибодат афзалми? Илм афзал. Бу сен келмагин, дегани эмас. Тушунган одам тушунади”—- бу Муфтий хазратларининг гаплари. Хар бир мусулмон инсон ибодат нима эканлигини ва Кимга ибодат килинишини яхши билишади. Илм—эса, узлари айтганларидек хозирги кунда ” исломий” ва “дунёвий” илмларга булинади. Муфтий хазратлари дунёвий илмни кузда тутаётганликлари куриниб турибди. Албатта, хар бир инсон дунёвий илм олишлари зарур. Лекин, хозирги кунда олимлар, зиёлилар хаммалари етук, инсофли, виждонли ва тугри инсонларми?. Рахбарлар хам илмли кишилар-ку. Нега унда хамма жойда угирлик, гарлик, коррупция авж олиб кетган?. Балки уларда айнан…. ибодат йуклигидандир?.
  Агар тарихга боксак, Мусулмонлар Диний Идораси 1788 йилда Екатерина иккинчининг карори билан ташкил топган, максад— мусулмонлар орасидан Хукуматга буйсунадиган Муфтийларни танлаб олиб, улар оркали мусулмон уммасини назорат килиш ва бошкариш. Бу концепция халигача узгармаган.
  Андижон масжиди хакида Муфтий хазратларининг “бисмоллох”,–дейишидан, Диний бошкарма давлатни ишга солгвн холда мулойимгина “рейдерлик” операциясини амалга оширган куринади, янаям Аллох билгучидир.
  Хижоб ва румол хакида гапириб, румолни миллий кийим, хижобмас,–деганлар. Исломда миллий кийим,–деган тушунча борми?. Исломда аёл кишига аврат жойларини ёпиши буюрилган, аврат жойга эса,—соч, буйин, билак ва кул, бутун гавда оёккача жойлар киради.
  Журналист аёлга жавоб бераётганда, мусулмон одам аёлни юзига карамайди.
  Вакф мулкидан тушадиган даромадлардан “баъзи” имом ва муфтийларни узокрок ушлаш керак, акс холда Мусулмонлар Диний бошкармаси хам Рус Православ Черкови каби олигарлар идораси булиб колиши мумкин.
  Муфтий хазратларига соглик, куч-кувват ва имон тилайман.

Leave a Reply
*